Cảm Âm-Gương Mặt Lạ Lẫm-Mr Siro

Sáng Tác: Mr SiroMi Mi Rê Mi SoLa Mi Rê Mi SoLa
La La La Si La SoLa Fa SoLa
La La La Si Đô2 Rê2 Đô2 La SoLa-Fa SoLa La Rê2 Đô2
Si Đô2 Si La Đô2 Si La SoLa La
.
Mi Mi Rê Mi SoLa Mi Rê Mi SoLa
La La La Si La SoLa Fa SoLa
La La La Si Đô2 Rê2 Đô2 La SoLa-Fa SoLa La Rê2 Đô2
Si Đô2 Si La Đô2 Si La SoLa La
.
Mi SoLa La, La Đô2 Rê2
.
Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Đô2 Đô2 SoLa SoLa Đô2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Si
La Si Đô2 Đô2 La La Mi Mi La Đô2 Si La Si SoLa Mi
Mi SoLa La Mi2 Rê2 La Đô2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 SoLa2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2
Rê2 Mi2 La Mi2 Rê2 Rê2 Si La
.
Đô2 Rê2 SoLa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2 SoLa2 Mi2 Rê2
Đô2 Mi2 SoLa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2 SoLa2 Mi2 Rê2-Mi2
Mi2 SoLa2 La2 SoLa2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 SoLa2 Mi2
Mi2 SoLa2 Rê2 Đô2, Rê2 Si La SoLa La

Xem thêm cảm âm Tình Yêu Chắp Vá - Mr. Siro

Cảm âm Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi - Phan Mạnh Quỳnh